DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản lý hành chính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2740

Nhan đề: Về nghệ thuật dùng người trong nền hành chính
Tác giả: Vũ, Duy Yên
Từ khoá: Quản lý nhân sự
Quản lý hành chính
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tâm lý, Số 1(94), Tr. 16-20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2740
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HC_0007.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback