DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
500 - Khoa học >
Sinh học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2738

Nhan đề: Kết quả nghiên cứu về một số đặc điểm nông sinh học và chỉ tiêu chất lượng của các dòng giống lúa tẻ thơm ngắn ngày năng suất cao
Tác giả: Nguyễn, Thanh Tuyền
Từ khoá: Lúa
Giống
Năm xuất bản: 2007-04
Mô tả: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kỳ 1-04/2007. Tr. 21-23.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2738
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
S_0004.pdf2,87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback