DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản lý hành chính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2737

Nhan đề: Bàn về kỹ năng thuyết trình trong giao tiếp của đội ngũ công chức hành chính hiện nay
Tác giả: Đào, Thị Ái Thi
Từ khoá: Kỹ năng thuyết trình
Giao tiếp hành chính
Công chức nhà nước
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tổ chức nhà nước, Số 3, Tr. 26-28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2737
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HC_0006.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback