DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
500 - Khoa học >
Sinh học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2734

Nhan đề: Ảnh hưởng của một số đặc điểm sinh lý đến tính chống đổ của ngô
Tác giả: Nguyễn, Văn Thu
Từ khoá: Tính chống đổ
Ngô
Năm xuất bản: 2007-04
Mô tả: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kỳ 1-04/2007. Tr. 27-29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2734
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
S_0005.pdf2,91 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback