DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Luật pháp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2728

Nhan đề: Nghị định thanh toán bằng tiền mặt hướng tới hội nhập quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO
Tác giả: Dương, Hồng Phương
Từ khoá: Nghị định thanh toán
Hội nhập quốc tế
Gia nhập WTO
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 3+4-8/2007, Tr.40-43
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2728
Appears in Collections:Luật pháp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PL_0005.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback