DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tín dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2727

Nhan đề: Quan hệ cung - cầu về vốn tín dụng của người nghèo ở nông thôn
Tác giả: Ngô, Tố Quyên
Từ khoá: Tín dụng
Vốn
Năm xuất bản: 2007-03
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 5-03/2007. Tr. 21-24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2727
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TD_0008.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback