DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tín dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2724

Nhan đề: Nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội - nhìn từ góc độ kinh nghiệm các nước
Tác giả: Nguyễn, Trọng Tài
Đỗ, Thanh Hiền
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng
Chất lượng
Chính sách
Năm xuất bản: 2007-01
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 344-01/2007. Tr. 29-36.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2724
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TD_0010.pdf2,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback