DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Luật pháp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2723

Nhan đề: Quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại - vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Tác giả: Vũ, Thị Bạch Tuyết
Từ khoá: Quyền sở hữu trí tuệ
Thương mại
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 5(46)-2007, Tr.45-49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2723
Appears in Collections:Luật pháp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PL_0004.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback