Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2719
Title: Về tình huống: nên giải quyết như thế nào khi xảy ra tranh chấp bởi "quyết định miệng"?
Authors: Bùi, Quỳnh
Keywords: Quản lý
Tình huống
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 124, Tr. 60-63.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2719
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HC_0001.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.