DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tín dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2717

Nhan đề: Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
Tác giả: Vũ, Thanh Liêm
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng
Thủy sản
Nam Định
Năm xuất bản: 2007-03-01
Mô tả: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Số 5(217)-01/03/2007. Tr. 31-34.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2717
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TD_0013.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback