DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Luật pháp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2716

Nhan đề: Những khuynh hướng phát triển và địa vị thống trị của quyền sở hữu trí tuệ
Tác giả: Đoàn, Văn Trường
Từ khoá: Luật sở hữu trí tuệ
Quyền sở hữu trí tuệ
Khuynh hướng phát triển
Địa vị thống trị
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới, Số 1(129)-2007, Tr.76-80
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2716
Appears in Collections:Luật pháp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PL_0002.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback