DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tín dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2715

Nhan đề: Vai trò của các tổ chức tín dụng vi mô trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
Tác giả: Lê, Kiên Cường
Từ khoá: Tín dụng
Tổ chức tín dụng
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Quản lý kinh tế, Số 27-07+08/2009. Tr. 36-40.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2715
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TD_0014.pdf3,25 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback