DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tín dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2713

Nhan đề: Về việc cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng - thực trạng và giải pháp phòng tránh rủi ro
Nhan đề khác: (Trích: Tài liệu Hội nghị sơ kế hoạt động tuyên truyền - báo chí ngành Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2007)
Từ khoá: Đầu tư
Chứng khoán
Kinh doanh
Tín dụng
Năm xuất bản: 2007-07
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 14-07/2007. Tr. 28-31.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2713
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TD_0002.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback