Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2710
Title: Kinh nghiệm về chính sách tín dụng xuất khẩu của Hàn Quốc và bài học đối với Việt Nam
Authors: Kiều, Thiệu
Keywords: Tín dụng
Chính sách
Xuất khẩu
Hàn Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 02(43)-2007. Tr. 26-29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2710
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TD_0005.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.