DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tín dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2708

Nhan đề: Ứng dụng hệ thống tính điểm tín dụng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tác giả: Nguyễn, Minh Tuấn
Từ khoá: Tín dụng
Doanh nghiệp
Tài chính
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 02(43)-2007. Tr. 24-25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2708
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TD_0007.pdf588,44 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback