DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Lý luận, nghiên cứu, phê bình >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2706

Nhan đề: Tìm hiểu nghệ thuật sử dụng từ ngữ và biện pháp tu từ của Nguyễn Du trong đoạn trích "Thúy Kiều ở Lầu Ngưng Bích" (Truyện Kiều)
Tác giả: Trương, Xuân Tiếu
Từ khoá: Truyện Kiều
Tu từ
Nguyễn Du
Thúy Kiều
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1-2009. Tr. 36-39.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2706
Appears in Collections:Lý luận, nghiên cứu, phê bình

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PB_0001.pdf3,05 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback