DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Lý luận, nghiên cứu, phê bình >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2703

Nhan đề: Khía cạnh văn hóa của phân tích diễn ngôn
Tác giả: Nguyễn, Hòa
Từ khoá: Văn hóa
Diễn ngôn
Ngữ văn
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ, Số 12-2007. Tr. 15-23.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2703
Appears in Collections:Lý luận, nghiên cứu, phê bình

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PB_0004.pdf8,52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback