DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Xã hội >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2688

Nhan đề: Thị trường lao động Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTO - Cơ hội, thách thức và những việc cần làm
Tác giả: Nguyễn, Thị Thơm
Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Thị trường lao động
Tổ chức thương mại thế giới
WTO
Cơ hội
Thách thức
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 346, Tr. 57-66
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2688
Appears in Collections:Xã hội

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XH_0005.pdf2,72 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback