DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
800 - Văn học >
Tu từ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2670

Nhan đề: Bước đầu khảo sát ẩn dụ tình cảm trong thành ngữ Tiếng Hán và Tiếng Việt
Tác giả: Vi, Trường Phúc
Từ khoá: Thành ngữ
Tiếng Hán
Ẩn dụ
Tiếng Việt
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1-2007. Tr. 52-60.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2670
Appears in Collections:Tu từ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TT_0003.pdf6,49 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback