DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
500 - Khoa học >
Khoa học đời sống >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2610

Nhan đề: Nghiên cứu phức hợp về con người từ M.Scheler đến E.Morin và I.T.Frolov
Tác giả: Hồ, Sĩ Quý
Từ khoá: Con người
Nghiên cứu
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, Số 4-2006. Tr. 9-18.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2610
Appears in Collections:Khoa học đời sống

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DS_0001.pdf6,53 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback