DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2599

Nhan đề: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục ở Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Vũ, Lan Hương
Từ khoá: Giáo dục
Xã hội hóa
Năm xuất bản: 2004-03
Mô tả: 4Tạp chí Phát triển Giáo dục, Số 3-03/2003. Tr. 28-30.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2599
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0398.pdf706,81 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback