DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2594

Nhan đề: Chiến lược phát triển giáo dục và vấn đề phát triển nguồn nhân lực Việt Nam
Tác giả: Trần, Kiều
Nguyễn, Viết Sự
Từ khoá: Giáo dục
Nhân lực
Năm xuất bản: 2003
Mô tả: Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 1-2003. Tr. 57-58.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2594
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0383.pdf630,88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback