DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2589

Nhan đề: Mối quan hệ giữa quy mô, chất lượng và hiệu quả trong phát triển giáo dục ở nước ta thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tác giả: Trần, Khánh Đức
Từ khoá: Giáo dục
Chất lượng
Năm xuất bản: 2005-01
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 105-01/2005. Tr. 1-4, 7.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2589
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0385.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback