Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2548
Title: Mô hình Gray (1988) và việc dự báo ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội tới hoạt động kế toán - kiểm toán ở Việt Nam
Authors: Đặng, Đức Sơn
Keywords: Mô hình Gray
Kế toán
Kiểm toán
Việt Nam
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kiểm toán, Số 8, Tr. 42-44
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2548
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0051.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.