DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2545

Nhan đề: Bàn về quản lý chất lượng giáo dục
Tác giả: Nguyễn, Tiến Đạt
Từ khoá: Giáo dục
Quản lí
Chất lượng
Năm xuất bản: 2004-12
Mô tả: Tạp chí Phát triển Giáo dục, Số 12-12/2004. Tr. 1-3, 37.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2545
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0340.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback