Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2543
Title: Tăng cường tính độc lập của kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của kiểm toán nhà nước
Authors: Giang, Thị Kim Xuyến
Keywords: Tính độc lập
Kiểm toán viên
Chất lượng
Kiểm toán
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 3, Tr. 16-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2543
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0054.pdf2.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.