DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2540

Nhan đề: Phân tích sự biến động và xử lý chênh lệch định mức chi phí gắn với kế toán chi phí chế biến theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02
Tác giả: Hà, Thị Thúy Vân
Từ khoá: Sự biến động
Chi phí
Kế toán chi phí
Chuẩn mực kế toán
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Kiểm toán, Số 3, Tr. 35-37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2540
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0055.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback