DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/252

Nhan đề: Điểm cân bằng thị trường và bài tóan cân bằng trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: Phạm, Ngọc Dũng
Phạm, Văn Quý
Từ khoá: Thị trường
Kinh tế thị trường
Năm xuất bản: 2006-02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/252
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PhamNgocDung_compress.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback