DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2503

Nhan đề: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại và hoạt động đối ngoại của kiểm toán nhà nước trong xu thế hội nhập và phát triển
Tác giả: Nguyễn, Trọng Thủy
Từ khoá: Công tác đối ngoại
Kiểm toán nhà nước
Chất lượng
Hiệu quả
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Kiểm toán, Số 2, Tr. 23-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2503
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0069.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback