DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2475

Nhan đề: Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hằng
Từ khoá: Thuế thu nhập
Doanh nghiệp
Chính sách
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 7(72), Tr. 22-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2475
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0080.pdf2,61 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback