DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2460

Nhan đề: Phân tích một số khía cạnh HDI và thành phần giáo dục trong HDI của Việt Nam qua báo cáo phát triển con người năm 2009
Tác giả: Đặng, Quốc Bảo
Từ khoá: Khí cạch HDI
Thành phần giáo dục
Năm xuất bản: 2010-01
Mô tả: Tạp chí giáo dục, số 229, kì 1, tháng 1/2010. Trang 2-4,19
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2460
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0412.pdf4 trang2,1 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback