DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2422

Nhan đề: Xây dựng xã hội học tập - một cuộc cách mạng về giáo dục
Tác giả: Phạm, Tất Dong
Từ khoá: Học tập
Xã hội
Năm xuất bản: 2004
Mô tả: Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số 5-2004. Tr. 16-18.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2422
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0362.pdf759,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback