DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2412

Nhan đề: Những vấn đề văn hóa và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tác giả: Phạm, Thành Nghị
Từ khoá: Nhân lực
Văn hóa
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Năm xuất bản: 2004-08
Mô tả: Tạp chí Phát triển Giáo dục, Số 8-08/2004. Tr. 28-32.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2412
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0364.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback