DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2373

Nhan đề: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường Đại học Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Quang Giao
Từ khoá: Xây dựng
Chất lượng
Đại học
Năm xuất bản: 2009-12
Mô tả: Tạp chí giáo dục, số 228, kì 2, tháng 12/2009. Trang 4-6
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2373
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0427.pdf3 trang1,67 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback