Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2367
Title: Phát triển qui mô kiểm toán độc lập là giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam
Authors: Thịnh, Văn Vinh
Keywords: Kiểm toán
Kiểm toán độc lập
Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 08(49)-2007, Tr.40-42
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2367
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0032.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.