DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2364

Nhan đề: Thực trạng và hướng đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Đại học theo học chế tín chỉ
Tác giả: Nguyễn, Thành Nhân
Lê, Thị Thanh thủy
Từ khoá: Thực trạng
Đổi mới
Tín chỉ
Năm xuất bản: 2009-09
Mô tả: Khoa học giáo dục, số 48, tháng 9/2009. Trang 54-58
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2364
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0430.pdf5 trang2,79 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback