DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2355

Nhan đề: Kế toán nhà nước Việt Nam: Sự khác biệt với chuẩn mực quốc tế về kế toán công
Tác giả: Phạm, Văn Đăng
Từ khoá: Kế toán
Kế toán nhà nước
Chuẩn mực quốc tế
Kế toán công
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Kế toán, Số 6-2007, Tr.25-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2355
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0029.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback