DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2354

Nhan đề: Vai trò của hệ thống tin kế toán trong đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần
Tác giả: Phạm, Ngọc Toàn
Từ khoá: Kế toán
Hệ thống thông tin
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Kế toán, Số 4-2007, Tr.23-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2354
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0028.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback