DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2339

Nhan đề: Xã hội hóa giáo dục và đào tạo là cơ sở cũa xã hội hóa khoa học và công nghệ
Tác giả: Vũ, Tuyên Hoàng
Từ khoá: Xã hội hóa
Giáo dục
Đào tạo
Năm xuất bản: 2004
Mô tả: Dạy và học ngày ngay, số 12/2004. Trang 21-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2339
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0405.pdf2 trang596,45 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback