Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2339
Title: Xã hội hóa giáo dục và đào tạo là cơ sở cũa xã hội hóa khoa học và công nghệ
Authors: Vũ, Tuyên Hoàng
Keywords: Xã hội hóa
Giáo dục
Đào tạo
Issue Date: 2004
Description: Dạy và học ngày ngay, số 12/2004. Trang 21-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2339
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0405.pdf2 trang596.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.