DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2318

Nhan đề: Định lượng và đánh giá lao động của giáo viên phổ thông
Tác giả: Phan, Thanh Long
Từ khoá: Định lượng
Đánh giá
Giáo viên phổ thông
Năm xuất bản: 2009-10
Mô tả: Tạp chí giáo dục, số 223, kì 1, tháng 10/2009. Trang 13-14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2318
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0442.pdf2 trang1,22 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback