DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2309

Nhan đề: Vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Từ khoá: Đào tạo
Nguồn nhân lực
Giáo dục
Việt Nam
Năm xuất bản: 2005-03
Mô tả: Tạp chí Tâm lý học, Số 3(72)-03/2005. Tr. 5-10.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2309
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0344.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback