DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2307

Nhan đề: Một vài suy nghĩ về đầu tư cho giáo dục
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Giáo dục
Đầu tư
Năm xuất bản: 2005-02
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 107-02/2005. Tr. 8+?.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2307
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0345.pdf511,07 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback