DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2301

Nhan đề: Hướng tới chính sách thuế môi trường tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Mai Phương
Từ khoá: Chính sách
Thuế
Việt Nam
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 6(47), Tr. 19-22
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2301
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0087.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback