DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2271

Nhan đề: Chất lượng giáo dục và chất lượng giáo viên hiện nay ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Cảnh Toàn
Từ khoá: Giáo dục
Giáo viên
Chất lượng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2004
Mô tả: Tạp chí Chân trời UNESCO, Số 11-2004. Tr. 38-41.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2271
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0328.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback