DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2261

Nhan đề: Đặc trưng nhân cách con người Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục Việt Nam
Tác giả: Vũ, Trọng Rỹ
Từ khoá: Đặc trưng
Hội nhập quốc tế
Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009-10
Mô tả: Khoa học giáo dục., số 49, tháng 10/2009. Trang 4-8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2261
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0467.pdf5 trang2,79 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback