Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2261
Title: Đặc trưng nhân cách con người Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục Việt Nam
Authors: Vũ, Trọng Rỹ
Keywords: Đặc trưng
Hội nhập quốc tế
Giáo dục Việt Nam
Issue Date: 2009-10
Description: Khoa học giáo dục., số 49, tháng 10/2009. Trang 4-8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2261
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0467.pdf5 trang2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.