DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2249

Nhan đề: Góp phần nâng cao chất lượng chuyển đổi chương trình nghiệp vụ sư phạm sang hệ thống tín chỉ trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông
Tác giả: Bùi, Thị Mùi
Từ khoá: Chất lượng
Nghiệp vụ sư phạm
Tín chỉ
Trung học phổ thông
Năm xuất bản: 2009-09
Mô tả: Tạp chí giáo dục, sô 222, kì 2, tháng 9/2009. Trang 15-17
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2249
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0470.pdf3 trang1,88 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback