Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2248
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt Nam - Những bất cập về chính sách và giải pháp hoàn thiện
Authors: Đỗ, Đức Bình
Keywords: Tài chính
Đầu tư
Chính sách
Giải pháp hoàn thiện
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 145-7/2009, Tr.6-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2248
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0287.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.