Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2247
Title: Quản lí dựa vào nhà trường và một số bài học kinh nghiệm cho các nhà trường phổ thông Việt nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Xuân Hải
Keywords: Quản lí
Trường phổ thông
Issue Date: 2009-08
Description: Tạp chí Giáo dục, số 220, kì 2, tháng 8/2009. Trang 5-8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2247
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0459.pdf 4 trang2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.