DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2243

Nhan đề: Một số đánh giá về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới
Tác giả: Vũ, Quốc Huy
Lê, Văn Chiến
Từ khoá: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Khủng hoảng
Kinh tế
Tài chính
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Số 8(160), Tr. 14-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2243
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0303.pdf4,88 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback