Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2242
Title: Nhận diện cơ cấu nhu cầu xã hội về đào tạo cán bộ quản lý giáo dục
Authors: Nguyễn, Phúc Châu
Keywords: Đào tạo
Quản lý
Giáo dục
Issue Date: 2009-07
Description: Tạp chí Giáo dục, số 217, kì 1, tháng 7/2009. Trang 1-2,33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2242
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0458.pdf3 trang1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.