DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2242

Nhan đề: Nhận diện cơ cấu nhu cầu xã hội về đào tạo cán bộ quản lý giáo dục
Tác giả: Nguyễn, Phúc Châu
Từ khoá: Đào tạo
Quản lý
Giáo dục
Năm xuất bản: 2009-07
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, số 217, kì 1, tháng 7/2009. Trang 1-2,33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2242
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0458.pdf3 trang1,22 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback